Záruky

Na nové vozidlo platí záruka dva roky od dňa odovzdania. Záruka na ochranu proti korózii je 12 rokov okrem modeluXC90, ktorá je 8 rokov.

V prípade výrobnej chyby bude počas záručnej doby komponent vymenený alebo opravený bezplatne bez ohľadu na zmenu vlastníka vozidla.

Na diely vymieňané v rámci plánovaných servisných prehliadok (sviečky zapaľovania, olejové filtre, vzduchové filtre, peľové filtre, palivové filtre, hnacie remene, mazivá ) platí záruka do nasledujúcej plánovanej servisnej prehliadky.

Výnimky zo záruky sú pri opravách z nasledovných dôvodov:

 • bežná údržba alebo bežná servisná prehliadka
 • normálne opotrebovanie,
 • nezabezpečenie správnej starostlivosti o vozidlo v súlade s plánmi údržby a servisnými pokynmi spoločnosti Volvo,
 • použitie iných náhradných dielov, materiálov, náplní a ako stanovuje spoločnosť Volvo,
 • škody vzniknuté v dôsledku nedbanlivosti, nehody alebo nesprávneho používania,
 • akákoľvek úprava vozidla alebo jeho časti, vrátane ladenia motora, ktoré nie je povolená spoločnosťou Volvo,
 • miešanie rôznych druhov palív alebo používanie neodporúčaného paliva,
 • nezabezpečenie správnej starostlivosti o lak a karosériu vozidla v súlade s pokynmi spoločnosti Volvo,
 • živelné pohromy, mechanické poškodenia, vandalizmus, terorizmus,
 • opravy s použitím materiálov alebo opravárske postupy, ktoré neboli schválené spoločnosťou Volvo,
 • zmena pôvodnej špecifikácie vozidla.
 • zodpovednosť za stratu času, nepríjemnosti, stratu dopravy či akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, ktorá môže vzniknúť vám (alebo akejkoľvek inej osobe) v dôsledku chyby, na ktorú sa vzťahuje táto záruka.

Povinnosti vlastníka v starostlivosti o vozidlo

V príručke používateľa vozidla je popis periodických kontrol a povinnej údržby, ktoré má vlastník alebo prevádzkovateľ vykonávať z dôvodu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky vozidla, s použitím materiálov spĺňajúcich technickú špecifikáciu spoločnosti Volvo.

Vlastník má ihneď po zistení chyby na vozidle zabezpečiť záručnú opravu alebo servisnú prehliadku v servise autorizovanom spoločnosťou Volvo z dôvodu minimalizácie škôd na vozidle. Toto sa týka aj korózie.

Vlastník má zabezpečiť pravidelné plánované servisné prehliadky, ktoré musia byť vykonávané počas celej doby životnosti vozidla v kilometrových (±1 250 km) alebo časových (±jeden mesiac) intervaloch (podľa toho, čo nastane skôr) uvedených v servisnej a záručnej knižke a skontrolovať zapísanie tejto servisnej prehliadky do servisnej knižky vozidla. Náplň týchto prehliadok sa líši podľa počtu najazdených kilometrov a podľa modelu a veku vozidla (informácie sú dostupné v servise) .

Nevykonanie povinnej údržby včas a v súlade s intervalmi servisnej prehliadky predpísanými spoločnosťou Volvo rušia platnosť záruky na príslušné časti vozidla.

Vyššie uvedené povinnosti vlastníka sú dôležité pre zachovanie záruky poskytovanej spoločnosťou Volvo.

Záručné krytie na cestách

Záručné opravy vykonáva celosvetová sieť Volvom autorizovaných predajcov a servisov bezplatne na základe predloženia servisnej a záručnej knižky vášho vozidla.

V prípade zaplatenia opravy, na ktorú sa v skutočnosti vzťahuje záruka spoločnosti Volvo je nutné odložiť faktúru a podľa možností aj vymenené diely z dôvodu preplatenia autorizovaným predajcom alebo servisom.

Akcie

OPRAVA ČELNÉHO SKLA

OPRAVA ČELNÉHO SKLA

Čítajte viac ...
ZVÝHODNENÉ PRÍSLUŠENSTVO VOLVO

ZVÝHODNENÉ PRÍSLUŠENSTVO VOLVO

Čítajte viac ...
Extra výkon v nových cenách

Extra výkon v nových cenách

Čítajte viac ...
Predlžujeme akciu na detské sedačky VOLVO

Predlžujeme akciu na detské sedačky VOLVO

Čítajte viac ...